Information om PUL och penningtvätt

Information om behandling av personuppgifter hos Skandia

Personuppgiftsansvarig för personuppgifter är Skandiabanken Aktiebolag (publ) (nedan i denna informationstext kallat ”Skandia”).

Behandling av personuppgifter omfattas av bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) (PuL) med flera lagar. Personuppgifter som lämnas till Skandia, som är personuppgiftsansvarig, kommer att behandlas av bolaget för att kunna fullgöra ingångna avtal, förbereda för avtal eller skyldigheter som föreligger enligt lag eller andra författningar. Med personuppgift avses enlig PuL all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person t.ex. uppgifter som du för din egen eller för din huvudmans räkning lämnar när du öppnar ett konto eller ansöker om ett lån eller som registreras i samband med förberedelser till kreditupplysning. Detta inkluderar även uppgifter om kontakter mellan dig och Skandia t.ex. noteringar och klagomål. Skandia kan komma att spela in eller på annat sätt dokumentera den enskildes kommunikation med bolaget.

Uppgifterna kan även komma att användas för marknads- och kundanalyser, statistik samt riskhantering. Med riskhantering avses även behandling av uppgifter om kredittagare och krediter samt för kvalitetsbedömning av krediter för kapitaltäckningsändamål. Personuppgifter kan även behandlas som underlag för finansiell rådgivning eller för att informera om Skandiakoncernens och dess samarbetspartners tjänster och produkter.

Personuppgifterna kan även komma att användas för att rikta direktreklam och erbjudanden av olika slag. Den som inte vill motta adresserade erbjudanden kan kontakta Skandias kundtjänst och begära s.k. reklamspärr.

Uppgifterna inhämtas normalt direkt från den registrerade men kan också komma att inhämtas från arbetsgivare eller annan. I syfte att upprätthålla en god kund- och registervård kan Skandia komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtning från externa register, t.ex. Spar.

Behandling av personuppgifterna kan ske av andra bolag i Skandiakoncernen och Skandiabolagens samarbetspartners t.ex. Bankgirocentralen, Swift, Privatgirot och kortorganisationer (Visa) såväl inom som utom EU- och EES området. Transaktioner via Swift (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) medför att personuppgifter i uppdraget behandlas i Swifts centrala transaktionsbaser såväl inom EES som i USA. Information i uppdraget kan därmed också komma att lämnas ut till myndigheter i andra länder än Sverige enligt lokal lagstiftning. Vidare är Skandia i vissa fall skyldig att lämna ut personuppgifter till t.ex. Finansinspektionen, skattemyndighet och Försäkringskassan.
Skandia kommer vid behandlingen av personuppgifter att iaktta stor försiktighet för att skydda den enskildes personliga integritet. Uppgifterna kommer endast att göras tillgängliga för personer som behöver ha tillgång till uppgifterna för ovan angivna syften.

Enligt PuL har varje registrerad rätt att få information om och rättelse av de personuppgifter som registrerats. Sådan begäran framställs skriftligen till Skandia, Personuppgifter, 106 55 Stockholm.

Penningtvätt och terrorism

Säkerheten är väldigt viktigt för oss som bank, vad gäller flera aspekter. En är penningtvätt och terroristfinansiering. Vi har rutiner för hantering av misstänkta penningtvättsfall, dessa rutiner och instruktioner uppdateras löpande för att vara aktuella.

Vad är penningtvätt och penningtvättslagen?
Kriminella verksamheter försöker använda banksystemen för att göra så att pengar tjänade på illegal verksamhet kan redovisas öppet. Det kan vara pengar från narkotikabrott, smuggling, rån, bedrägerier, barnsexhandel, vapenhandel med mera.

Alla finansiella företag i EU är skyldiga att förhindra penningtvätt. Den svenska penningtvättslagen grundar sig på en EU-lag. Lagen innebär att banken måste göra en bedömning av risken att användas för penningtvätt. Banken ska ha god kunskap om sina kunder och deras bankaffärer, banken ska dessutom förstå syftet med affärsförhållandet och med kundens transaktioner. Den kundinformation banken får behandlas konfidentiellt och omfattas av banksekretessen.

Vi måste ställa frågor till dig

En del i vårt säkerhetsarbete är att du som kund alltid måste vara legitimerad när du gör bankärenden hos oss. När du gör bankärenden via internet eller telefon sker det genom att du använder din PIN-kod.

För att leva upp till penningtvättlagen måste vi ibland ställa kompletterande frågor till kunden. Här beskriver vi olika förhållanden eller händelser som gör att vi måste vara mer uppmärksamma.

Transaktioner

När du vill göra en inbetalning eller annnan transaktion kan du behöva svara på frågor och visa id-handling om din handläggare frågar efter det. Om en handläggare inte förstår syftet med en transaktion eller inte förstår vart pengarna kommer ifrån så är han eller hon skyldig att fråga. Du som kund ska även vara beredd att uppvisa kvitton, fakturor eller andra handlingar som styrker din förklaring.

Du som är ny kund

Som ny kund är du skyldig att identifiera dig. Vi på Skandiabanken gör det genom att kunden kvitterar ut sin pin-kod på posten. Kunden får då visa upp sin legitimation och skriva under kvittensen. Det går även att hämta ut sin pin-kod på vårt bankkontor, mot uppvisande av id-handling.

Du som är befintlig kund

Du som är befintlig kund kan även bli ombedd att uppvisa giltlig id-handling och svara på ytterligare frågor. Det kan t.ex. hända när du vill genomföra en transaktion eller när du efterfrågar en ny tjänst.

Du som bor utomlands

För dig som bor utomlands gäller särskilda regler. Vi som bank måste känna till om du har en hög politisk post eller hög befattning inom staten, eller om du är nära släkting till någon som har en sådan tjänst.

Företagskunder

Du som företräder ett företag eller är egen företagare måste kunna visa upp giltlig id-handling och visa att du har rätt att företräda företaget. Banken behöver också veta vem eller vilka som äger mer än 25 procent av företaget och om någon har ett bestämmande inflytande i företaget. Du måste också vara beredd att svara på frågor om företagets verksamhet, dess omsättning och hur företaget kommer att utnyttja bankens tjänster.

I vissa fall får banken inte utföra tjänsten

Om du inte kan visa giltlig id-handling eller inte kan identifiera dig på telefon eller internet så kan banken i många fall inte utföra den önskade tjänsten. Om handläggaren på banken inte följer penningtvättslagen kan han eller hon bli straffad och banken drabbas av sanktioner från Finansinspektionen.

Om banken misstänker penningtvätt rapporteras det till Finanspolisen, en särskild enhet inom Rikskriminalpolisen.

För att minska penningtvätt och finansiering av terroristverksamhet behöver vi samarbeta och hjälpa varandra. Om du har frågor är du alltid välkommen att ringa vår kundservice på telefon 0771-55 55 00, vi har öppet från kl 06.00-24.00, alla dagar. 

Skandiabanken har fattat ett principbeslut kopplat till Bitcoin och andra virtuella valutor, vilket innebär att vi i dagsläget inte tillåter våra kunder att handla med virtuell valuta i affärsverksamhet på konton i Skandiabanken. Detta beror på att Skandiabanken anser att risken för penningtvätt är för stor för att Skandiabanken ska kunna tillhandahålla konton med sådan verksamhet. Möjligheten finns i sådan valuta att anonymisera mottagare samt avsändare, vilket bland annat Finansinspektionen och European Bank Association uppmärksammat genom att utfärda en varning för Bitcoin.
Läs mer på FI.