Information enligt personuppgiftslagen (PuL) om behandling av personuppgifter samt om lagen om penningtvätt

Personuppgifter Skandiabanken

Skandiabanken behandlar de personuppgifter som lämnas i samband med ansökan/intresseanmälan/avtal eller som registreras i övrigt i samband med administrationen av ett avtal samt för åtgärd som har begärts innan eller efter att ett avtal träffats. Detta inkluderar även uppgifter om kontakter mellan Kunden och Banken (t.ex. noteringar av frågor och klagomål) samt uppgifter om eventuella andra företrädare för Kunden och om hur avtalet fullgörs.

I syfte att upprätthålla en god kund- och registervård kan Banken komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtning från privata och offentliga register, t.ex. uppdatering av adressuppgifter med hjälp av det statliga personadressregistret, SPAR.

Ändamålen med Bankens behandling av personuppgifterna är att samla in och kontrollera personuppgifter inför ett beslut (t.ex. att lämna ett lån) och att administrera och fullgöra ingångna avtal. Behandling av uppgifter sker också för att Banken ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt lag. Banken äger rätt att spela in eller på annat sätt dokumentera Kundens kommunikation med Banken.

Personuppgifter behandlas också inom ramen för marknads- och kundanalyser som utgör underlag för marknadsföring, metod- och affärsutveckling, statistik  samt riskhantering. Med riskhantering avses även behandling av uppgifter om kredittagare och krediter för kvalitetsbedömning av krediter för kapitaltäckningsändamål. Personuppgifter kan även behandlas som underlag för finansiell rådgivning eller för att informera om Skandiakoncernens tjänster och produkter.

Personuppgifterna kan, om Kunden inte begärt direktreklamspärr, även komma att användas för att rikta direktreklam och erbjudanden av olika slag till Kunden.

Behandling av personuppgifterna kan, inom ramen för gällande regler om banksekretess, ske av bolag i Skandiakoncernen  såväl inom som utom EU- och EES-området och av företag som koncernen samarbetar med för att utföra sina tjänster. Vidare är Banken i vissa fall skyldig enligt lag att lämna ut personuppgifter, t.ex. till Finansinspektionen, Skatteverket och Försäkringskassa.

Vid utlandsbetalningar kan banken komma att kontrollera betalningsinformation mot sanktionslistor som banken enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldig eller har rätt att tillämpa i syfte att säkerställa att betalningen genomförs.

Som Kund kan man få information om vilka personuppgifter som behandlas av Banken avseende honom eller henne, genom att lämna eller skicka en skriftlig, egenhändigt undertecknad begäran om detta till Banken. Begäran ska ställas till Skandiabanken, Personuppgifter, 106 55 Stockholm. Till samma adress kan Kunden även ställa begäran om direktreklamspärr eller begäran om rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift.

Säkerheten är väldigt viktigt för oss som bank, vad gäller flera aspekter. En är dessa är penningtvätt. Vi har rutiner för hantering av misstänkta penningtvättsfall, dessa rutiner och instruktioner uppdateras löpande för att vara aktuella.


Penningtvätt och terrorism

Säkerheten är väldigt viktigt för oss som bank, vad gäller flera aspekter. En är penningtvätt och terroristfinansiering. Vi har rutiner för hantering av misstänkta penningtvättsfall, dessa rutiner och instruktioner uppdateras löpande för att vara aktuella.

Vad är penningtvätt och penningtvättslagen?

Kriminella verksamheter försöker använda banksystemen för att göra så att pengar tjänade på illegal verksamhet kan redovisas öppet. Det kan vara pengar från narkotikabrott, smuggling, rån, bedrägerier, barnsexhandel, vapenhandel med mera.

Alla finansiella företag i EU är skyldiga att förhindra penningtvätt. Den svenska penningtvättslagen grundar sig på en EU-lag. Lagen innebär att banken måste göra en bedömning av risken att användas för penningtvätt. Banken ska ha god kunskap om sina kunder och deras bankaffärer, banken ska dessutom förstå syftet med affärsförhållandet och med kundens transaktioner. Den kundinformation banken får behandlas konfidentiellt och omfattas av banksekretessen. 

Vi måste ställa frågor till dig

En del i vårt säkerhetsarbete är att du som kund alltid måste vara legitimerad när du gör bankärenden hos oss. När du gör bankärenden via internet eller telefon sker det genom att du använder din PIN-kod.  

För att leva upp till penningtvättlagen måste vi ibland ställa kompletterande frågor till kunden. Här beskriver vi olika förhållanden eller händelser som gör att vi måste vara mer uppmärksamma.

Transaktioner

När du vill göra en inbetalning eller annnan transaktion kan du behöva svara på frågor och visa id-handling om din handläggare frågar efter det. Om en handläggare inte förstår syftet med en transaktion eller inte förstår vart pengarna kommer ifrån så är han eller hon skyldig att fråga. Du som kund ska även vara beredd att uppvisa kvitton, fakturor eller andra handlingar som styrker din förklaring. 

Du som är ny kund

Som ny kund är du skyldig att identifiera dig. Vi på Skandiabanken gör det genom att kunden kvitterar ut sin pin-kod på posten. Kunden får då visa upp sin legitimation och skriva under kvittensen. Det går även att hämta ut sin pin-kod på vårt bankkontor, mot uppvisande av id-handling.

Du som är befintlig kund

Du som är befintlig kund kan även bli ombedd att uppvisa giltlig id-handling och svara på ytterligare frågor. Det kan t.ex. hända när du vill genomföra en transaktion eller när du efterfrågar en ny tjänst.

Du som bor utomlands

För dig som bor utomlands gäller särskilda regler. Vi som bank måste känna till om du har en hög politisk post eller hög befattning inom staten, eller om du är nära släkting till någon som har en sådan tjänst.

Företagskunder

Du som företräder ett företag eller är egen företagare måste kunna visa upp giltlig id-handling och visa att du har rätt att företräda företaget. Banken behöver också veta vem eller vilka som äger mer än 25 procent av företaget och om någon har ett bestämmande inflytande i företaget. Du måste också vara beredd att svara på frågor om företagets verksamhet, dess omsättning och hur företaget kommer att utnyttja bankens tjänster.

I vissa fall får banken inte utföra tjänsten

Om du inte kan visa giltlig id-handling eller inte kan identifiera dig på telefon eller internet så kan banken i många fall inte utföra den önskade tjänsten. Om handläggaren på banken inte följer penningtvättslagen kan han eller hon bli straffad och banken drabbas av sanktioner från Finansinspektionen.

Om banken misstänker penningtvätt rapporteras det till Finanspolisen, en särskild enhet inom Rikskriminalpolisen.

För att minska penningtvätt och finansiering av terroristverksamhet behöver vi samarbeta och hjälpa varandra. Om du har frågor är du alltid välkommen att ringa vår kundservice på telefon 0771-55 55 00, vi har öppet från kl 06.00-24.00, alla dagar.
Maila oss

Ring oss gärna:

0771-55 55 00